Đăng nhập

Thông báo:
Từ ngày 31/5/2021 cán bộ, công chức sử dụng phần mềm QLVB&ĐH, dịch vụ công và một cửa điện tử, thư điện tử công vụ sẽ dùng chung tài khoản và mật khẩu do Sở TT&TT cung cấp. Sau khi đăng nhập lần đầu, đề nghị người dùng thay đổi mật khẩu ngay để bảo mật tài khoản cá nhân.